Настоящата политика има за цел да Ви информира за начина, по който ET” ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ” (по-долу наричан администратор или ПЕЧАТНИЦА ДАРС) обработва Вашите лични данни в съответствие с Регламент (EU) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 Април 2016 относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободно движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EC (“GDPR”) и в съответствие с приложимото национално законодателство. ПЕЧАТНИЦА ДАРС е загрижена за осигуряване на високо ниво на защита на Вашите лични данни и обработването им съгласно разпоредбите на приложимото законодателство.

1. Кои сме ние?

2. Нашата дейност

Основната дейност на ПЕЧАТНИЦА ДАРС е производство на напечатани опаковки като етикети, кутии и др.

3. Дефиниции

Лични данни – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено, по -специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или на един или повече признаци, специфични за физическата, психическата, генетичната, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице (наричано по -долу субект на данните).

Обработване– означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвани с лични данни или набор от лични данни, чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Специални категории лични данни – данни, които разкриват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в профсъюз и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, данни относно здравето или сексуалната ориентация на дадено лице.

Администратор –физическо или юридически лице, публичен орган, агенция или друга структура, които самостоятелно или съвместно с други определят целите и средствата за обработването на лични данни (в конкретния случай – ПЕЧАТНИЦА ДАРС).

Субект на данни– физическото лице, чиито лични данни се събират, съхраняват или обработват.

Интернет страницата – означава средство за комуникация, достъпно на следния адрес: www.dars.bg

4. Как и кога обработваме личните ви данни?

ПЕЧАТНИЦА ДАРС като администратор, обработва доброволно предоставени или автоматично подадени данни по някой от следните начини: устно, писмено, чрез посещение на интернет страницата www.dars.bg, по имейл или по друг начин, в съответствие с GDPR и българското законодателство относимо към целите, за които личните данни са били първоначално събрани.

5. Правно основание

ПЕЧАТНИЦА ДАРС обработва лични данни:

6. Категории лични данни

Ние обработваме информация като: име, презиме, адрес, ЕГН, номер на личната карта, дата и място на раждане, информация за заетостта като работа, професия, гражданско състояние, изображение (снимка, видео), телефонен номер, имейл адрес, професионална квалификация, заплата, работен график, плащания, обезщетения, банкови данни, здравна информация, подпис; използван браузър, операционна система, момент на достъпване на интернет страницата и друга техническа информация.

ПЕЧАТНИЦА ДАРС ползва система за вътрешно и външно видеонаблюдение на територията сградата с цел контрол на достъпа и наблюдение на сигурността.

7. Източник на лични данни

Данните се предоставят от вас- лично или автоматично, или се предават от други външни източници.

8. Субекти на лична информация

Ние обработваме лични данни на нашите служители, партньори, посетители и други лица, влизащи в контакт с ПЕЧАТНИЦА ДАРС, по начин, който предполага обработване на лични данни.

9. Получатели на лични данни

Получатели на лични данни са: Мениджмънта и служители на ПЕЧАТНИЦА ДАРС, в зависимост от целите на обработване. Външни получатели са ( но неизчерпателно изброени): данъчно-осигурителни органи, доставчици на услуги, наши клиенти, одитори, различни органи и публични институции и др.

ПЕЧАТНИЦА ДАРС съхранява безопасно поверените данни и не ги разкрива или предоставя на трети лица освен в изрично предвидените от Закона случаи или когато е необходимо за целите на тяхното събиране.

10. Срок на съхранение

ПЕЧАТНИЦА ДАРС обработва лични данни не повече от необходимото за целта, за която са събрани. В някои случаи се налага данните да се съхраняват за по-дълъг период от време предвид различните законови задължения. Данните ще се съхраняват по-продължително и в случай на спор, за чието решаване те са необходими. В този случай данните ще бъдат изтрити когато не са вече необходими.

11. Предаване на лични данни

Ние не предаваме данни в страни от или извън Европейския съюз, освен в изрично предвидените от Закона случаи или когато това е необходимо за осъществяване на целите на събирането им. Информация за всяка промяна, която може да настъпи, се предоставя чрез изменение на настоящата политика.

12. Технически и организационни мерки

ПЕЧАТНИЦА ДАРС е ангажирана със защитата на личните ви данни като прилага всички необходими технически и организационни мерки за да осигури подходящо ниво на сигурност срещу неоторизиран достъп, незаконно или случайно унищожаване или увреждане, разкриване или неправилно използване или загуба на вашите лични данни.

13. Закрила на непълнолетни

Ние не изискваме данни от непълнолетни. Лица под 16 години не следва да ни предоставят лични данни без съгласието на техните родители или настойници. Този вид данни не се събира и не се предоставя на трети лица.

14. Автоматизирани процеси

Ние не използваме системи за автоматизирано вземане на индивидуални решения или профилиране.

15. Права на субектите на данни

Съгласно разпоредбите на GDPR, вие имате следните права:

16. Връзки към други интернет странициs

Нашата интернет страница съдържа връзки към други интернет страници със собствени политики за поверителност, ето защо ПЕЧАТНИЦА ДАРС не носи отговорност за съдържанието на тези страници и за други политики за поверителност.Тази политика за поверителност е приложима само към интернет страницата на ПЕЧАТНИЦА ДАРС www.dars.bg и ето защо, когато отивате на други страници чрез някой линк, молим да се запознаете с техните конкретни политики

17. Бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате дадена интернет страница.

Собствените бисквитки са бисквитки, използвани от страницата, която посещавате и могат да бъдат прочетени само от тази страница. Освен това дадена страница може евентуално да използва външни услуги, за които се използват отделни бисквитки, наричани бисквитки на трети страни.

Постоянните бисквитки се запазват на вашия компютър и не се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си, за разлика от сесийните бисквитки, които се изтриват, когато затворите браузъра.

Всеки път, когато посещавате www.dars.bg , ще получавате покана да приемете или откажете бисквитките.

Целта е интернет страницата ни да запомни вашите предпочитания (като например, език и др.) за определен период от време. Така няма да ви се налага да ги въвеждате отново, когато разглеждате страницата по време на една и съща сесия.

www.dars.bg е изключително рестриктивна по отношение на бисквитките и използва основно собствени бисквитки - поставени и контролирани от ПЕЧАТНИЦА ДАРС, а не от външни организации.

Трите вида собствени бисквитки, които използваме, са за:

Също така тези данни не се споделят с трети страни и не се използват за други цели. Анонимизираните статистически данни могат да бъдат споделяни с външни изпълнители, работещи по проекти в областта на комуникациите по договор с ПЕЧАТНИЦА ДАРС.

Бисквитки на трети страни

На някои от нашите страници се показва съдържание от външни доставчици, като например YouTube, Facebook и др. За да видите това съдържание, най-напред трябва да приемете техните правила и условия, включително техните политики за бисквитките, върху които нямаме контрол. Ако не разгледате това съдържание, на вашето устройство няма да се инсталират бисквитки на трети страни. Услугите на трети страни са извън контрола на ПЕЧАТНИЦА ДАРС. Доставчиците могат по всяко време да променят условията за ползване на тяхната услуга, целта и употребата на бисквитки и др.

По принцип браузърите по подразбиране са предварително настроени да приемат бисквитки, като предлагат на потребителя възможността да промени тази опция, обикновено от менюто Опции / Настройки или Предпочитания / Любими на браузъра. Потребителят има възможност избирателно да приеме или блокира бисквитките за определена страница или домейни. Деактивирането или отказът за получаване на бисквитки може да превърне сърфирането в тромава дейност, като някои сайтове стават по този начин непрактични.

18. Как да упражните правата си?

За да упражните своите за права във връзка с обработването на личните ви данни и при въпроси, свързани с това, можете да се обърнете към нашия служител по защита на личните данни по на следния имейл адрес dpo@dars.bg или на адрес Бургас 8000, ул.“Лермонтов“ № 32.

Всички искания ще бъдат обработени без заплащане, освен ако преценим, че са повтаряеми, прекомерни или явно неоснователни. В този случай можем да определим разумна такса, за което ще ви уведомим преди обработване на искането Ви. Срокът за отговор е 1 месец и при необходимост може да бъде продължавам с не повече от 2 месеца с оглед сложността или броя на исканията.

19. Актуализиране

Настоящата политика за поверителност може да бъде променяна. Всички изменения ще бъдат достъпни от момента на публикуването им в интернет страницата www.dars.bg